EYÜP SULTAN ARAŞTIRMA MERKEZİ

Eyüp Belediye Başkanlığı Strateji Geliştirme Müdürlüğü bünyesinde kurulmuş olan “Eyüp Sultan Araştırma Merkezi” nin kısaltılmış adı EYSAM’dır.

EYSAM'ın kuruluş Amacı; Eyüp’ün tarihi, zengin kültür birikimi, sanatı, ekonomisi, kentleşme olgusu üzerine araştırma/inceleme yapmak, yaptırmak, yörede yetişen bilim/sanat adamlarını özendirmek, kent içinde konulması muhtemel sanat eserleriyle ilgili düzenleyici çalışmalarda bulunmak, yerel kültürün korunmasına, yaygınlaştırılmasına yardımcı olmak ve böylece yerel imkânlarla evrensel kültüre hizmet etmektir.
Kısaca; Eyüp’e ilişkin bilginin yayılması, aktarılması, paylaşılması, EYSAM’ın en önemli işlevidir.
Dünü koruyarak ve anlayarak, bugünü değerlendirmek ve Eyüp’e değer katarken, geleceğin planlanmasına katkı sunmak” diye işlevlerinin özetleyebileceğimiz Eyüp Sultan Araştırma Merkezi'nin temel faaliyet alanlarını, kentin tarihi, sorunları, olanakları üzerine kolokyum, konferans, sempozyum, panel, açık oturum, sergi, vb. etkinlikleri düzenlemek, atölye çalışmaları ve çalıştaylar örgütlemek, öğrencilere katkı sağlamak, akademisyen ile araştırmacı arasındaki işbirliğini arttıracak faaliyetlerde bulunmak ve araştırmalara destek olmak şeklinde ifade edebiliriz.

EYSAM’ın Görevlerini;

 • Belge ve bilgi tespiti, temini ve değerlendirilmesi,
 • Kongre, konferans ve sempozyum gibi geniş katılımlı ilmi etkinlikler düzenlenmesi,
 • Dijital ve fiziki bir ihtisas kütüphanesi oluşturulması
 • Dijital görsel arşiv merkezi oluşturulması
 • Bu arşiv ve kütüphaneye yazma ve matbu eserlerin bağış, satın alma veya kopyalama suretiyle akışının sağlanması,
 • Şehir tarihi, sanatı, kültürü ve sosyo-ekonomik konularda araştırma yapmak,
 • Lisans-lisans üstü tezlerin ve diğer ilmi araştırmalardan uygun olanlarının yayınlanması
 • Diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılması,
 • Merkezin ve Danışma Kurulu’nun tarihi ve güncel konularda önereceği araştırma çalışmalarını yapanlara maddi ve bilimsel her türlü desteğin verilmesi,
 • Bu çalışmalar sırasında, yurt içi ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan ilmi kuruluşlarla iş birliğinin geliştirilmesi ve tetkik gezileri yapmak,
 • Tarihi ve güncel konularda bilgilendirici sergiler düzenlemek,
 • Müze kurulmasını sağlamak olarak belirledik.

Eyüp Sultan’ı tanımak, kentin tarihini, kültürünü, sanatını, mimari mirasını, sanatçılarını, bilim adamlarını, Eyüp Sultan’a yakın olmak isteyen ve bu nedenle Eyüp’ü ebedi istirahatgâhı olarak seçenleri merak ediyorsanız, tanımak / bilmek istiyorsanız Eyüp ile ilgili söyleyecek bir sözünüz varsa EYSAM’a bekliyoruz.